[adrotate group="2"]

Rekvalifikácia – cesta k zamestnaniu

Ak patríte k tým, ktorí prišli o prácu, alebo čo nevidieť o ňu prídete, správne tušíte, že podobné miesto nájsť určite nebude ľahké. Odborníci i úrady práce hovoria, že jedným z riešení ostáva rekvalifikácia. Ak si pozriete rôzne ponuky práce,zistíte,že prevládajú úzko špecializované odbory alebo pozície murár, kuchár, vodič kamiónu, zvárač a pod. Ale aj tých miest je mizivo málo. V Trebišovskom okrese na 13 673 nezamestnaných je aktuálne nahlásených 39 voľných pracovných miest. V prípade, že nezamestnaní nevedia nájsť práce vo svojom odbore, mali by zvážiť absolvovanie rekvalifikačných kurzov. Mohlo by ich absolvovanie zvýšiť šance na zamestnanie, opýtali sme sa radkyne Anny Duč-Anciovej z Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce pre občanov ÚPSVaR v Trebišove.

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove v svojej činnosti, ako pri realizácii vzdelávania a prípravy pre trh práce (tzv. rekvalifikácie), vychádza zo zákona NR SR č. 5/2001 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zíkonov v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc z internej normy sa vypracoval Regionálny plán vzdelávania a prípravy pre trh práce na rok 2011. Na našom úrade práce evidujeme denne približne 5 až 10 nových prihlášok od uchádzačov o zamestnanie o vzdelávaní sa v profesii, v ktorej podľa ich prieskumu práce budú mať možnosť skôr sa zapojiť do pracovného procesu.

Ak sa nezamestnaný uchádzač o prácu chce prekvalifikovať, aké kroky má podniknúť?

– Zamestnanec, ktorému skončil pracovný pomer z rôznych dôvodov, sa môže zaevidovať na ÚPSVaR Trebišov. Tu bude vedený ako uchádzač o zamestnanie, ktorý chce a môže pracovať, bude spolupracovať s úradom práce a každú zmenu bude hlásiť v určenom termíne svojej sprostredkovateľke. Ak má záujem o nejaký druh vzdelávania, napr. skladové hospodárstvo, vyplní na Oddelení sprostredkovateľských služieb, odborného poradenstva a EURES tlačivo „Prihláška uchádzača – záujemcu o zamestnanie na zaradenie do vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 46 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, kde uvedie názov vzdelávania – odbor, profesiu, či má vo výhľade zamestnanie po ukončení vzdelávania atď.

V čom spočíva výhoda rekvalifikačných kurzov?

– Výhoda rekvalifikačných kurzov spočíva jednoznačne v možnosti nájsť si skôr zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie po podpísaní dohody o vzdelávaní a prípravy pre trh práce má nárok na preplatenie vzdelávania v plnej výške t. j. 100 % ceny na vzdelávanie. V prípade ak dochádza, zo zákona má nárok na úhradu ostatných výdavkov – cestovné a stravné podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré trvá dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce. Ak sa vzdelávania zúčastňujú uchádzači o zamestnanie, ktorí majú dieťa v predškolskom zariadení, vzniká im nárok na príspevok pre rodinu a dieťa – ak vzdelávanie navštevujú obaja rodičia, nárok vzniká jednému z rodičov. O tento príspevok treba požiadať písomne. Maximálna čiastka je 43,16 EUR mesačne na jedno dieťa.

Čo všetko môže zabezpečiť úrad práce a aký je postup pri zaraďovaní na vzdelávanie?

– Na Oddelení aktívnych opatrení trhu práce pre občanov sa každý mesiac monitoruje a aktualizuje stav zaevidovaných prihlášok. Na základe schváleného rozpočtu na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, je pripravené, spracované a ukončené verejné obstarávanie na jednotlivé profesie. Následne začíname spolupracovať s uchádzačmi, ktorí majú o jednotlivé profesie záujem. Pri osobnom pohovore s každým uchádzačom o zamestnanie sa dohodne termín začiatku a ukončenia vzdelávania, miesto realizácie vzdelávania, ako aj samotná dĺžka vzdelávania. ÚPSVaR Trebišov realizuje cielené vzdelávania, t.j. profesie, u ktorých je väčší predpoklad nástupu do pracovného pomeru do troch mesiacov po ukončení vzdelávania.

Cieľom vzdelávania je návrat uchádzačov na trh práce. O aké profesie je najväčší záujem?

– Momentálne je najväčší záujem o opatrovateľstvo – ošetrovateľstvo v domácnostiach a sociálnych zariadeniach, zvárači a založenie vlastnej firmy – SZČO v rôznych odvetviach.

Koľkým uchádzačom dopomohli rekvalifikačné kurzy k umiestneniu na pracovnom trhu?

– Ak mám hodnotiť úspešnosť vzdelávania a prípravy pre trh práce v našom okrese, stále bola dosiahnutá hranica minimálne 35%.Vzhľadom k tomu, že realizujeme už spomínané cielené rekvalifikácie, úspešnosť zaradenia do pracovného pomeru bola v niektorých rokoch aj viac ako 70 %. V roku 2010 bolo zaradených na vzdelávanie a prípravu pre trh práce 70 uchádzačov o zamestnanie, vrátane 22 dlhodobo nezamestnaných. Na pracovnom trhu sa z nich umiestnilo 51 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 72,86% úspešnosť.

Prebiehajú v súčasnosti rekvalifikačné kurzy a na aké sa zameriate v blízkej budúcnosti?

– V súčasnej dobre sa realizuje interná príprava pre začínajúcich podnikateľov. Iné rekvalifikačné kurzy neprebiehajú, monitorujeme prihlášky, robíme prieskum trhu práce pre nadriadený orgán, ktorý rozhodne o pridelení rozpočtu a následne po ukončení verejného obstarávania začneme s realizáciou rekvalifikačných kurzov pre uchádzačov o zamestnanie. V nasledujúcom období sa predpokladá s realizáciou kurzov opatrovateľstvo, rôzne počítačové kurzy, nácvik kľúčových kvalifikácii a komunikačných zručností.

rozhovor pripravila Natália SavčákováPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *